CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRÊN INTERNET” CỦA THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT NĂM 2021
TÀI LIỆU THAM KHẢO
STT Tiêu đề tài liệu Xem
1 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Tải tài liệu
2 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 về quản lý, kết nối và chia sẽ dữ liệu số của cơ quan nhà nước Tải tài liệu
3 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Tải tài liệu
4 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính Tải tài liệu
5 Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại Tải tài liệu
6 Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 về Phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” Tải tài liệu
7 Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 về Ban hành kế hoạch chuyển đổi số Tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 Tải tài liệu
8 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Tải tài liệu
9 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 về việc hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính Tải tài liệu
10 Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 về việc Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước Tải tài liệu